ارزشها

  • قانون مداری
  • تولید با محوریت سلامت مردم
  • احترام و رعایت حقوق پرسنل شرکت، مصرف کنندگان، عاملین فروش، دامداران و …
  • مقبولیت اجتماعی

اهداف

  • حفظ اشتغال موجود و تلاش درجهت افزایش اشتغال
  • شناخت دقیق فرصت ها و چالش های موجود در بازارهای امروز، همچنین تولید و عرضه محصولات منطبق با ذائقه مصرف کنندگان
  • فعالیت شرکت براساس روش های اجرایی و دستورالعمل های مدون 
  • بررسی انتقادات و پیشنهادات مصرف کنندگان
  • حفظ و ارتقاء مداوم کیفیت تولیدات