کره پاستوریزه و روغن کره

کره پاستوریزه
۱۰ گرمی

کره پاستوریزه
۱۵ گرمی

کره پاستوریزه
۵۰ گرمی

کره پاستوریزه
۱۰۰ گرمی

کره پاستوریزه
۲۰۰ گرمی

کره پاستوریزه
۴۰۰ گرمی

کره پاستوریزه
۵۰۰ گرمی

روغن کره سطلی
۹۰۰ گرمی

روغن کره ظرف آلومینیومی
۹۰۰ گرمی

روغن کره ظرف آلومینیومی
۱٫۵ کیلوگرمی