انواع پنیر پیتزا

پنیر پیتزا ساده
۱۸۰ گرمی

پنیر پیتزا دورنگ
۱۸۰ گرمی

پنیرپیتزا ورقه ای
حاوی ۱۰ ورق

پنیر پیتزا بینالود طلایی ساده
۱۸۰ گرمی

پنیر پیتزا بینالود طلایی دورنگ ۵۰۰ گرمی

پنیر پیتزا بینالود طلایی ساده
۱ کیلوگرمی

پنیر پیتزا بینالود طلایی دورنگ
۱ کیلوگرمی

پنیر پیتزا بینالود طلایی ساده
۲ کیلوگرمی

پنیر پیتزا بینالود طلایی دورنگ
۲ کیلوگرمی

پنیر پیتزا بینالود طلایی ساده ظرفی ۲ کیلوگرمی

پنیر پیتزا بینالود طلایی دورنگ ظرفی ۲ کیلوگرمی

پنیر پیتزا اکسیر ایتالیایی ساده
۱ کیلوگرمی

پنیر پیتزا اکسیر ایتالیایی دورنگ
۱ کیلوگرمی

پنیر پیتزا اکسیر ایتالیایی ساده
۲ کیلوگرمی

پنیر پیتزا اکسیر ایتالیایی دورنگ ۲ کیلوگرمی

پنیر پیتزا اکسیر ایتالیایی ساده ظرفی ۲ کیلوگرمی

پنیر پیتزا اکسیر ایتالیایی دورنگ ظرفی ۲ کیلوگرمی

پنیر پیتزا اسنک ساده
۱ کیلوگرمی

پنیر پیتزا اسنک دورنگ
۱ کیلوگرمی

پنیر پیتزا اسنک ساده
۲ کیلوگرمی

پنیر پیتزا اسنک دورنگ
۲ کیلوگرمی

پنیر گودا رنده شده
۱ کیلوگرمی

پنیر گودا رنده شده
۲ کیلوگرمی