مصرف کننده گرامی:

باتوجه به اهمیت نظرسنجی از مشتریان به منظور افزایش سطح رضایتمندی مصرف کنندگان نیازمند درک صحیح از خواسته ها و نیازهای شما مشتری محترم و همچنین آگاهی از میزان رضایت کمی و کیفی شما میباشیم. لذا خواهشمند است نظرات ارزنده و سازنده خود را طی پاسخگویی به سوالات این فرم به ما اعلام فرمایید.