پنیر پیتزا

 

پنیر پیتزا بینالود

پنیر اولیه

پنیر تازه نسبتاً چرب

خامه پاستوریزه

کره پاستوریزه

پروتئین تغلیظ شده شیر

سیترات سدیم

نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی

بتاکاروتن

طعم دهنده طبیعی(طعم کره)

یک فنجان پنیرپیتزا(۵۵ گرم)

انرژی: ۱۵۰ کیلوکالری

قند: ۰٫۹۶ گرم

چربی: ۱۰٫۴۵ گرم

نمک: ۰٫۲۲ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰٫۹۴ گرم

نگهداری در برودت ۱۸- درجه سیلسیوس یا دمای کمتر از آن

پنیر پیتزا اکسیر بینالود

پنیر اولیه

پنیر تازه نسبتاً چرب

خامه پاستوریزه

کره پاستوریزه

پروتئین تغلیظ شده شیر

سیترات سدیم

نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی

بتاکاروتن

طعم دهنده طبیعی(طعم کره)

یک فنجان پنیرپیتزا(۵۵ گرم)

انرژی: ۱۵۰ کیلوکالری

قند: ۰٫۹۶ گرم

چربی: ۱۰٫۴۵ گرم

نمک: ۰٫۲۲ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰٫۹۴ گرم

نگهداری در برودت ۱۸- درجه سیلسیوس یا دمای کمتر از آن

پنیر گودا بینالود

پنیر اولیه

پنیر تازه نسبتاً چرب

خامه پاستوریزه

کره پاستوریزه

پروتئین تغلیظ شده شیر

سیترات سدیم

نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی

بتاکاروتن

طعم دهنده طبیعی(طعم کره)

یک فنجان پنیرپیتزا(۵۵ گرم)

انرژی: ۱۵۰ کیلوکالری

قند: ۰٫۹۶ گرم

چربی: ۱۰٫۴۵ گرم

نمک: ۰٫۲۲ گرم

اسیدهای چرب ترانس: ۰٫۹۴ گرم

نگهداری در برودت ۱۸- درجه سیلسیوس یا دمای کمتر از آن