انواع دوغ

دوغ بدون گاز لیوانی
۲۰۰ گرمی

دوغ بدون گاز لیوانی
۲۵۰ گرمی

دوغ بدون گاز بطری
۲۵۰ گرمی

دوغ بدون گاز بالشتی
۹۰۰ گرمی

دوغ بدون گاز بطری
۱٫۵ لیتری

دوغ بدون گاز بطری
۴ لیتری

دوغ محلی
۲۰۰ گرمی

دوغ محلی
۲٫۵ لیتری