تکمیل موارد ستاره دار الزامی بوده و درصورت عدم تکمیل این موارد درخواست استخدام باطل بوده و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
لازم به ذکر است تکمیل این فرم به منزله استخدام نمی باشد.