انواع شیر

شیر کم چرب لیوانی
۲۰۰ گرمی

شیر کم چرب بطری
۲۰۰ گرمی

شیر کم چرب بطری
۱ لیتری

شیر کم چرب غنی شده با ویتامین D3
750گرمی

شیر کم چرب غنی شده با ویتامین D3
900 گرمی

شیر پرچرب بطری
۲۰۰ گرمی

شیر پرچرب بطری
۱ لیتری

شیر کاکائو بطری
۲۰۰ گرمی

شیر کاکائو بالشتی
۸۰۰ گرمی

شیر کاکائو بطری
۱ لیتری